فرم هاي عمومي اداري
 

1. فرم هاي درخواست پشتيبانی از سفرهای علمی خارج از کشور
فرم درخواست پشتيبانی از سفرهای علمی خارج از کشور

فرم کارگروه داخلی سفرهای خارجی 


مدارک مورد نياز جهت درخواست پشتيباني از سفر: (سفرهايي كه از 20 تير ماه 1396 به بعد انجام مي شود مي بايست رويه ذيل انجام گيرد.)

اين مدارك با توجه به نوع قرارداد پژوهشگر با پژوهشگاه و نوع سفر به 3 شكل ذيل مي باشد كه مدارك هر نوع در ذيل آن اشاره شده است:

 

الف. اعضاي هيات علمي و پژوهشگران پسادكتري با ارائه مقاله در كنفرانس و كارگاه
1. فرم تايپ ‌شده درخواست پشتيباني از سفرهاي علمي خارج از كشور
2. دعوت‌نامه از کنفرانس و يا كارگاه ين‌المللی که نام مدعو بهمراه نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد. همچنين در دعوتنامه، ارائه سخنراني و يا پذيرش مقاله جهت ارائه ذكر شده باشد.
3. خلاصه مقاله که نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد.
4.
فرم تكميل شده بهمراه ساير مدارك مي بايست 2 ماه قبل از سفر  ارسال شود.
 

ب. اعضاي هيات علمي و پژوهشگران پسادكتري جهت شركت در كنفرانس و يا كارگاه بدون ارائه مقاله و يا بازديد علمي

1. فرم تايپ ‌شده درخواست پشتيباني از سفرهاي علمي خارج از كشور
2. فرم تايپ شده كارگروه داخلي سفرهاي خارجي

3. دعوت‌نامه که نام مدعو بهمراه نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد.
4.
فرمهاي تكميل شده بهمراه ساير مدارك مي بايست 2 ماه قبل از سفر جهت اخذ مجوزات لازم ارسال شود.

 

ج. پژوهشگران (وابسته، ارشد و يا مقيم)  با  ارائه مقاله  و يا بدون ارائه مقاله جهت شركت در كنفرانس و يا كارگاه و يا بازديد علمي

1. فرم تايپ ‌شده درخواست پشتيباني از سفرهاي علمي خارج از كشور
2. فرم تايپ شده كارگروه داخلي سفرهاي خارجي

3. دعوت‌نامه که نام مدعو بهمراه نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد.

4. خلاصه مقاله که نام پژوهشكده رياضيات و پژوهشگاه در آن ذکر شده باشد. (درصورت ارائه مقاله)
5.
فرمهاي تكميل شده بهمراه ساير مدارك مي بايست 2 ماه قبل از سفر جهت اخذ مجوزات لازم ارسال شود.

 

 

 

 

2. فرم صدور رواديد جهت مدعوين
دريافت فايل

مدارك مورد نياز:
1. فرم تكميل شده صدور رواديد
2. اسكن صفحه اول پاسپورت (پاسپورت حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.)
توجه: مدارك فوق حداقل مي بايست 2 ماه قبل از حضور مدعو در اختيار پژوهشكده قرار گيرد.


 

3. فرم درخواست ايجاد پست الكترونيكي ipm.ir
دريافت فايل

4. فرم درخواست ايجاد شناسه كاربر جهت استفاده از كامپيوترهاي پژوهشكده
دريافت فايل

5. فرم درخواست اتصال به شبكه وايرلس
دريافت فايل

6. قرارداد حق التحقيق
دريافت فايل

7. فرم اطلاعات پرسنلي

دريافت فايل
 

  


 

 

 
Copyright 2000-2011
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.