پذيرش دانشجوي دكتري رياضي
سال تحصيلي 140
2-1401
 

زمان مصاحبه:

زمانبندی مصاحبه داوطلبانی که مدارک خود را در زمان مقرر برای پژوهشکده ارسال نموده اند از اينجا قابل دريافت مي باشد.

تاریخ مصاحبه: یکشنبه 5 تیر ماه 1401

مکان مصاحبه: پژوهشکده ریاضیات به آدرس: میدان نیاوران، ضلع جنوبی میدان، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده ریاضیات، سالن همایش

 

 

 

 
Copyright 2000 - 2020
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.