خواص جبری و هندسی ایده آل همریختی های مجموعه های جزیا مرتب
امين نعمت بخش
سه شنبه 26 بهمن ماه 1395
 
 

Information:

Date and Time: Tuesday, February 14, 2017 at 17:30
Place: Hashtroodi Hall , School of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, University of Tehran
 
 
back to top
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.