جبر عملگرها و كاربردهاي آن
نشاندن و خواص ترفيع و انعكاس موضعي و اميد ضعيف و شبه قطري در جبرعملگرها
چهارشنبه ها از ساعت 14 الي 17
 
 
 
 
back to top
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.