پذيرش دانشجوي دكتري رياضي
(همه گرايش ها)
سال تحصيلي 1401-1400

 

زمان مصاحبه:

زمانبندی مصاحبه داوطلبانی که مدارک خود را در زمان مقرر برای پژوهشکده ارسال نموده اند از اينجا قابل دريافت مي باشد.

تاریخ مصاحبه: دوشنبه 7 تیر ماه 1400

 

 

 

 
Copyright 2000 - 2020
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.