پذيرش دانشجوي دكتري رياضي
سال تحصيلي 1403-1402

 

زمان مصاحبه:

زمانبندی مصاحبه داوطلبانی که مدارک خود را در زمان مقرر برای پژوهشکده ارسال نموده اند از اينجا قابل دريافت مي باشد.

تاریخ مصاحبه: دوشنبه 12 تیر ماه 1402

 

 

 

 
Copyright 2000 - 2023
Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM)
All rights reserved.
  Please submit your comments or questions here, or contact Webmaster.